Zur kostenlosen Lieferung ist es: 100,00 €

Widerrufsrecht

Widerrufsrecht
Der Kunde ist berechtigt, diesen Vertrag innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt einen Monat ab dem Tag, an dem der Käufer oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz genommen hat.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde MotoSex Marcin Robert Lubinski, Reduty Ordona 66/9, 71-180 Szczecin Polen mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das folgende Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie Ihre Widerrufserklärung vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Die Erklärung kann per Post zugestellt werden. Maßgeblich ist das Datum der Absendung der Rücktrittserklärung.
Folgen des Rücktritts: Tritt der Kunde von diesem Vertrag zurück, so ist MotoSex verpflichtet, alle Zahlungen, die www.MotoSex vom Kunden erhalten hat, unverzüglich an diesen zurückzuzahlen, mit Ausnahme der Versandkosten und etwaiger Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die von MotoSex angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen spätestens binnen vierzehn Tagen erfüllt werden, beginnend mit dem Tag, an dem MotoSex die Mitteilung über den Widerruf des Vertrags durch den Kunden erhält. Für die Rückzahlung verwendet MotoSex dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat. In keinem Fall werden dem Kunden die Kosten für diese Rücksendung in Rechnung gestellt. MotoSex kann die Rückzahlung verweigern, bis die Waren wieder an MotoSex zurückgesandt wurden oder bis der Kunde den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt hat, und bis die Waren nach der Rücksendung geprüft wurden, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er MotoSex über den Widerruf des Vertrags unterrichtet hat, an MotoSex zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet. Die Kosten für die Rücksendung der Waren gehen zu Lasten des Kunden.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der zurückgenommenen Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, gilt das Widerrufsrecht nicht für die folgenden Verträge:
Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, Verträge zur Lieferung von Waren, die leicht verderblich sind oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde, Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die nach der Lieferung aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht mehr zurückgegeben werden können, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, Verträge über die Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht von anderen Waren getrennt werden können, Verträge über die Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, Verträge über die Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnementverträgen.
Wird die Rücksendung nicht mit dem von MotoSex zur Verfügung gestellten Rücksendeetikett versandt, wird dafür keine Haftung übernommen. Eine Ausnahme ist die Abholung von sperrigen Gegenständen über MotoSex.
Die Rücksendung kann anhand der Rücksendungsnummer auf der Website von DHL oder einem anderen Spediteur, der die Bestellung bearbeitet, nachverfolgt werden.
Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Ihr gesetzliches Rücktrittsrecht und Ihre Gewährleistungsrechte, bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt.
Muster-Widerrufsformular
(dieses Formular ist nur auszufüllen und zurückzusenden, wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen)
An MotoSex Reduta Ordona 66/9, 71-180 Szczecin, Polen, oder zu unserem Rückgabepunkt MotoSex, Pasewalker Straße 5, 17322 Grambow, Telefon: 0049 039749-499781, E-Mail: info@motosex.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) geschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:
(Bitte beschreiben Sie hier die Waren im Detail)
Bestellt auf ....... (*)/erhalten (*)
Vor- und Nachname des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):
Unterschrift(en)/Verbraucher (nur wenn es sich um eine schriftliche Meldung handelt)
Datum:
(*) - Nichtzutreffendes streichen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prawo do odstąpienia od umowy
Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu jednego miesiąca. Okres odstąpienia wynosi jeden miesiąc od dnia, w którym Nabywca lub wskazana przez Nabywcę osoba trzecia, nie będąca przewoźnikiem, przejmie w posiadanie towar.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować o tym MotoSex Marcin Robert Lubinski, Reduty Ordona 66/9, 71-180 Szczecin Polska poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klient może w tym celu skorzystać z poniższego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, jednak formularz ten nie jest obowiązkowy.
Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że klient wyśle swoje oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu. Oświadczenie może być nadane drogą pocztową. Decyduje data nadania oświadczenia.
Konsekwencje odstąpienia od umowy: Jeśli klient odstąpi od niniejszej umowy, MotoSex ma obowiązek zwrócić mu niezwłocznie wszystkie płatności, które MotoSex otrzymał od klienta, z wyjątkiem kosztów wysyłki i wszelkich dodatkowych kosztów, które wynikają z wyboru przez klienta innego sposobu dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez MotoSex. Zwrot płatności musi nastąpić najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym na adres MotoSex wpłynęło powiadomienie od klienta o odstąpieniu od umowy. Do zwrotu płatności MotoSex korzysta z tych samych sposobów płatności, których użył klient w pierwotnej transakcji. W żadnym przypadku klient nie zostanie obciążony opłatami za ten zwrot. MotoSex może odmówić zwrotu płatności do chwili, kiedy towar nie wróci do MotoSex lub do czasu dostarczenia przez klienta dowodu odesłania towaru, oraz do czasu jego sprawdzenia po odesłaniu - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Klient musi zwrócić lub przekazać towar do MotoSex niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym klient poinformował MotoSex o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli klient odeśle towar przed upływem czternastu dni. Koszt odesłania ponosi klient.
Koszty obniżenia wartości zwracanych towarów ponosi klient tylko wtedy, jeśli to obniżenie wartości zwracanych towarów wynika z używania ich ponad zwykłe zużycie konieczne do sprawdzenia jakości, cech i sposobu działania produktu.
O ile strony nie uzgodniły inaczej, prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy następujących umów:
Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i o których produkcji decyduje indywidualny wybór lub ustalenie konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta, umowy na dostawę towarów, które szybko się psują lub których termin ważności zostałby za niedługo przekroczony, umowy dostawy towarów zapieczętowanych, których po dostarczeniu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich zamknięcie zostało usunięte po dostarczeniu, umowy dostawy towarów, jeżeli po dostarczeniu ze względu na swój charakter są one nierozłącznie zmieszane z innymi towarami, umowy na dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została zdjęta po dostawie, umowy na dostawę gazet, magazynów lub czasopism z wyłączeniem umów prenumeraty.
Jeśli przesyłka zwrotna nie została wysłana z etykietą zwrotną dostarczoną przez MotoSex , nie ponosi się za to żadnej odpowiedzialności. Wyjątkiem jest odbiór przedmiotów wielkogabarytowych przez MotoSex .
Zwrot można śledzić korzystając z numeru przesyłki zwrotnej, na stronie internetowej DHL, lub innego przewoźnika realizującego zamówienie.
Powyższe regulacje nie mają żadnego wpływu na ustawowe prawa klienta, w szczególności na ustawowe prawo do odstąpienia od umowy i na prawa gwarancyjne.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Do MotoSex Reduty Ordona 66/9, 71-180 Szczecin Polska lub do naszego punktu zwrotów MotoSex, Pasewalker Straße 5, 17322 Grambow, Telefon:0049 039749-499781 E-mail: info@motosex.de
Niniejszym odstępuję (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów:
(Proszę dokładnie opisać tutaj towar)
Zamówione dnia ....... (*)/otrzymanych (*)
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):
Adres konsumenta (-ów):
Podpis(y) / konsumenta (-ów) (tylko w wypadku pisemnego zawiadomienia)
Data:
(*) - niepotrzebne skreślić

pixel